Koszty i przychody

Dochód = przychody – koszty

Koszt definiowany jest jako wartość wyrażająca stopień zużycia składników takich jak majątek firmy, wartości niematerialne i prawne, usługi pracy oraz inne wydatki, które są efektem prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje wiele różnorodnych klasyfikacji kosztów, w księgowości mówi się o kosztach stałych, zmiennych, alternatywnych, całkowitych, jednostkowych i krańcowych. Zaś najczęstsza klasyfikacyjna kosztów dzieli je na: amortyzację, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty, usługi zewnętrzne, płace, koszty ZUS oraz pozostałe wydatki.

Przychód najprostsza definicja przychodu to łączna wartość sprzedanych towarów, dóbr i usług po odliczeniu podatków VAT, osiągnięta w ramach jednego okresu rozliczeniowego. Może to być rok, kwartał, miesiąc czy tydzień. Najogólniej przychody dzielą się na przychody ze sprzedaży, przychody operacyjne i przychody finansowe.

Dochód można zdefiniować w najprostszy sposób jako różnicę pomiędzy przychodami a kosztami prowadzenia działalności gospodarczej.