Zawarcie umowy

Według polskiego prawa cywilnego umowa jest to porozumienie dwóch lub więcej stron, które określa zobowiązania i prawa wynikające z zawarcia umowy.

Istnieją cztery sposoby zawierania umów:

  1. złożenie oferty,

  2. przeprowadzenie negocjacji,

  3. przeprowadzenie aukcji,

  4. przeprowadzenie przetargu.

W polskim prawie obowiązuje tak zwana swoboda umów, która pozwala na dowolny wybór kontrahenta, ustalenie treści umowy w zakresie obowiązującego prawa oraz formy zawarcia umowy.

Umowy mogą być zawierane w formie:

  • ustnej,

  • pisemnej.

About the Author

admin