Odstąpienie od umowy

Niekiedy kontrahenci lub jeden z nich pomimo zawarcia umowy, postanowią od niej odstąpić, jest to możliwe w kilku przypadkach: bez podania przyczyny w terminie do 14 dni pod warunkiem, że umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w …

Read More

Zawarcie umowy

Według polskiego prawa cywilnego umowa jest to porozumienie dwóch lub więcej stron, które określa zobowiązania i prawa wynikające z zawarcia umowy. Istnieją cztery sposoby zawierania umów: złożenie oferty, przeprowadzenie negocjacji, przeprowadzenie aukcji, przeprowadzenie przetargu. W polskim prawie obowiązuje tak zwana …

Read More

Negocjacja warunków

Negocjacje stają się obecnie stałym elementem procesów biznesowych, dlatego też tak istotne są odpowiednie umiejętności oraz wiedza dotycząca procesu jakim są negocjacje. Przebiega on w kilku fazach: FAZA I: przygotowanie Polega na gromadzeniu i analizie informacji na temat kontrahenta, z …

Read More